Ads 468x60px

  • หัวข้อ-1

  • หัวข้อ-2 GOES HERE

  • หัวข้อ-3 GOES HERE

  • หัวข้อ-4 GOES HERE

  • หัวข้อ-5


เตรียมรับคณะศึกษาดูงานจากอำเภอกะพ้อปีที่2

        เนื่องจากได้รับการประสานจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอรามันว่าทีมงานจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะพ้อประสานงานมาว่าขอมาศึกษาดูงานทีตำบลตะโละหะลอในเรื่องมัสยิดส่งเสริมสุขภาพจึงขอไปปรึกษาหารือกับทีมงานและชุมชนเพื่อกำหนดวันเวลาต่อไป