Ads 468x60px

  • หัวข้อ-1

  • หัวข้อ-2 GOES HERE

  • หัวข้อ-3 GOES HERE

  • หัวข้อ-4 GOES HERE

  • หัวข้อ-5


การแลกเปลี่ยนเรียนรู้


วิถีการขับเคลื่อนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่รับผิดชอบ
                                                                                    รูสลาม   สาร๊ะ
                                                                      รพ.สต.ตะโล๊ะหะลอ   อ.รามัน   จ.ยะลา         
                การขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในตำบลตะโล๊ะหะลอ  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา  เราเริ่มจากการเข้าหาชุมชนเข้าหมู่บ้าน  ผู้นำศาสนา  กรรมการมัสยิดแรกเริ่ม  เดิมที่ต่างคนต่างทำหน้าที่ยังไม่ได้ประสานการทำงาน   ด้านสุขภาพในชุมชนโดยเริ่มต้นจากการทำโครงการมัสยิดส่งเสริมสุขภาพ  ร่วมดำเนินการประชุมแบบมีส่วนร่วม  เพื่อให้ทุกคนมีความรู้สึกร่วมด้วยความเป็นเจ้าของในโครงการนี้มีการกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เพื่อให้ทุกคนเข้าใจในกิจกรรมและตรวจสอบความคิดของทุกคนว่ามีความเข้าใจชัดเจนมากน้อยพียงใด และให้กรรมการมัสยิด  ซึ่งประกอบไปด้วย  เยาวชน  ผู้นำชุมชน  ผู้สูงอายุ  ซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่มบ้านไปทำความเข้าใจในกลุ่มบ้านของตนเอง  ทำให้เกิดความร่วมมือ  ร่วมใจกันในการที่จะทำให้เป็นศาสนาสถานส่งเสริมสุขภาพ  จะได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด  หลังจากนั้นเราจึงต่อยอดความสำเร็จด้วยการทำโครงการสุขภาพดีวิถีไทยมุสลิม (ลดเสี่ยง  ลดโรค )  โดยมีวิธีการขับเคลื่อนโดยพัฒนาศักย์กายภาพ  ผู้นำศาสนา  กรรมการมัสยิดให้ความรู้ด้วยทอดความรู้ด้านสุขภาพครบคู่กับด้านศาสนาโดยนำองค์ความรู้จากอัลกุรอ่านและฮาดิษ
                2.  พัฒนาศักย์ภาพ  ผู้สูงอายุให้มีบทบาทในการเป็นทุนมนุษย์ในชุมชน  เป็นบุคคลต้นแบบ / ปราชญ์ผู้รู้
                3.  สร้างเครือข่ายและแกนนำในชุมชน
                                จนเกิดนวัตกรรมในการดำเนินงาน
                1.  ศูนย์เรียนรู้ด้านสุขภาพประจำมัสยิด
2.  ทางเดินหินลำธาร ( มุมออกกำลังกายในมัสยิด )
3.  สมุดบันทึกสุขภาพสองภาวะ
                เป็นความต้องการของชุมชนในการทำให้ให้เกิด  3 สิ่งนี้   ในเวทีคืนข้อมูล  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างกติกาชุชน