Ads 468x60px

  • หัวข้อ-1

  • หัวข้อ-2 GOES HERE

  • หัวข้อ-3 GOES HERE

  • หัวข้อ-4 GOES HERE

  • หัวข้อ-5


การทำของเล่นจากใบมะพร้าว

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะโละหะลอส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่ที่1บ้านบือเล็งฟื้นฟูการทำของเล่นจากใบมะพร้าวซึ่งเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่น นำผู้สูงอายุมาเป็นครูภูมิปัญญา
                               ข้อมูลจาก มัสกะ สะมะปะ  อสม.หมู่1